Společně jako doma bez násilí

Podstatou projektu Společně jako doma bez násilí bylo vytvoření terénních poradenských center v Praze a Ostravě pro ženy bez domova a v tísnivé sociální situaci, které se setkaly s násilím. Terénní centra poskytují právní a sociální poradenství v ulicích a na místech, kde se ženy v tísnivé sociální situaci nacházejí. Vychází z ověřených zjištění, že ženy ohrožené násilím žijící na ulici často nevyhledají pomoc v kamenných poradenských a podpůrných centrech, mj. z toho důvodu, že nízkoprahová centra pro ženy na ulici jsou obtížně dostupná, neposkytují pocit bezpečí a dostatečné intimity k řešení problému nebo nenabízejí odpovídající službu. Projekt inovativně navrhuje poskytování služeb ohroženým ženám přímo v terénu a v podobě mobilní poradny, navíc s důrazem na individuální přístup. Ženy ve zmíněné situaci, které se v životě setkaly s násilím a jsou jím ohroženy, budou pak dál aktivně zapojovány do dalších aktivit projektu. V projektu vznikla sebepodpůrná skupina, probíhal participativní výzkum o násilí, byla realizována kampaň. Navíc se v rámci projektu scházela tematická síť, jejímž cílem bylo komentovat legislativní návrhy a koncepce pro oblast násilí a bezdomovectví a vytvoření manuálu jak propojovat tyto dvě problematiky. Projekt byl realizován v období leden 2015 až červen 2016 v Praze a Ostravě. Do projektu bylo zapojeno několik partnerských organizací: In IustitiaASLIDOPersefonaIntervenční centrum (pod CSSP)Společnost sociálních pracovníků a norská organizaceKUN (Centrum pro genderovou rovnost).

Realizovali jsme mezinárodní workshop Společně jako doma bez násilí: co byste měli vědět nejen o násilí na ženách, pokud pracujete s ženami bez domova za účasti norských organizací. Seminář se zaměřil na témata bezdomovectví žen v kontextu České republiky, násilí na ženách v kontextu České republiky, norská perspektiva: Co by měli sociální pracovníci a pracovnice pracující se ženami bez domova vědět o násilí na ženách, domácím násilí nebo násilí v partnerském vztahu a posílení žen bez domova: participace a zapojení, svépomocné skupiny („help to self-help“) a rozvíjení schopností – azylový dům. Závěry ze semináře byly zveřejněny v publikaci pro osoby v pomáhajících profesích. Fotky ze semináře najdete ve fotogalerii.

V rámci projektu vznikl kvalitativní výzkum zaměřený na podoby násilí, které zažívají ženy v souvislosti s bezdomovectvím. Závěrečná zpráva představuje, že ženy se ztrátou bydlení dostávají do nejisté a nebezpečné situace, s níž je násilí na ženách výrazně spojeno. Násilí na ženách v sociální tísni přichází jak ze strany partnera či jiných blízkých lidí, ale také od institucí (bezpečnostních agentur, policie, zdravotnického personálu, úřadů), ale i veřejnosti. Některé ženy, které odešly z domova kvůli násilnému partnerovi, se tak paradoxně vystavily ještě většímu násilí a od více aktérů. Případy násilí na ženách navíc v bezdomovectví zůstávají skryty, protože je přehluší jiné, aktuálnější existenční problémy jako nocleh a jídlo. Cílem výzkumu, který je unikátní svou participativní metodologií, kdy do sběru a analýzy dat zapojil samotné účastnice výzkumu – ženy se zkušeností násilí a bezdomovectví –, je ukázat tyto ženy jako aktivní hybatelky vlastního života. Proto se výzkum zaměřil i na strategie, které ženy tváří v tvář násilí volí, a na to, co by potřebovaly pro zlepšení své situace. Závěrečná zpráva k vyžádání na emailu info@jakodoma.org.

Ze zkušeností z terénní poradny vyšla případová analýza organizace In IUSTITIA, která se věnuje identifikaci základních problémů, které mají ženy v tíživé sociální situaci se zkušeností s násilím. Analýza nabízí čtenáři výčet typologií problémů těchto žen, případná řešení těchto problémů a možné bariéry v jejich přístupu ke spravedlnosti. Data pro analýzu byla shromážděna během roku a půl v rámci projektu Společně jako doma bez násilí.

Ženy bez domova, které se zúčastnily svépomocné skupiny v Praze, nakreslily superhrdinky a daly jim schopnosti, které ochrání další ženy bez domova. Z těchto obrázků vznikla kampaň, která upozorňuje na to, že násilí na ženách není správné a kam se mohou ženy bez domova v případě, pokud se s ním setkají, obrátit. Ženy bez domova totiž tuto informaci nemají. Plakáty byly vyvěšeny v místech, kde se ženy bez domova vyskytují – v azylových domech, na noclehárnách a denních centrech. Kampaň můžete nalézt v sekci Kampaně.

Každé dva měsíce vycházely Bezdomoviny – noviny psané ženami bez domova pro ženy bez domova o násilí na ženách a staly se velmi oblíbeným zdrojem informací pro ženy bez domova v Praze a Ostravě.  Noviny vycházejí i po ukončení projektu.

Ženy bez domova spolupracující s organizací ASLIDO připravily a nastudovaly divadelní představení Ženy na cestě. Jedná se o představení a komiksovou instalaci, jejímž smyslem je posílit ženy v obtížné životní situaci (pobyt na azylovém domě, ubytovně, noclehárně), které se setkaly s násilím (fyzickým, psychickým, ekonomickým, sociálním, institucionálním…) a podpořit je na cestě ke změně.

Kontaktní osoba: aLEXAndra Doleželová, alexandra.dolezelova(at)jakodoma.org

V rámci Fondu bilaterální spolupráce jsme také realizovali projekt Ženy bez domova se vzdělávají v oblasti násilí na ženách

Norsko má dlouhou historii v oblasti prevence a řešení násilí na ženách, proto je tato země nejlepší možností jak si rozšířit obzory. Pět peer pracovnic se zkušeností bezdomovectví a dva členové týmu Jako doma absolvovalo pětidenní studijní cestu do Osla, kde navštívili sedm organizací zabývajích se domácím násilím, bezdomovectvím, prací v sexbyznyse, komunitními aktivitami apod. Studijní pobyt pro ně připravila organizace KUN (Centrum pro genderovou rovnost). Nabyté zkušenosti a informace využijí nejen ve své každodenní praxi, předají je také formou semináře pro sebepodpůrbnou skupinu a reportáží do Bezdomovin a na web. O cestě se můžete dočíst přímo od peer pracovnice zde, zde a zde.

Kontaktní osoba: Lenka Vrbová, lenka.vrbova(at)jakodoma.org

Projekty podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů. Prostřednictvím Norských fondů přispívá Norsko ke snižování sociálních a ekonomických rozdílů a posílení vzájemné spolupráce v Evropě. Podporuje především ochranu životního prostředí, výzkum a stipendia, rozvoj občanské společnosti, péči o zdraví, děti, rovnost žen a mužů či zkvalitnění justice. Program Dejme (že)nám šanci podporuje rovné příležitosti žen a mužů v pracovním i osobním životě a prevenci a pomoc obětem domácího násilí v České republice. Spravuje ho Nadace Open Society Fund Praha, která od roku 1992 rozvíjí hodnoty otevřené společnosti a demokracie v České republice.

www.osf.cz
eeagrants.org
www.dejmezenamsanci.cz