Ženy bez domova učí, jak pracovat s traumatem

Projekt se zaměřuje na komplexní potřeby žen a trans lidí bez domova a v sociální nouzi v Praze, které zažili_y komplexní trauma. Cílem projektu je, aby veřejné instituce (se zaměřením na úřady práce a sociální odbory městských částí) dokázaly lépe a adekvátně reagovat na potřeby cílové skupiny a docházelo tak k jejímu zmocňování a posilování. Změny bude dosaženo prostřednictvím přístupu PIE (Psychologically Informed Environments). Organizace Jako doma projde procesem nastavování přístupu PIE, následně bude školit s lektorkami z řad žen bez domova veřejné instituce v tomto přístupu.

Proč chceme řešit toto téma?

Organizace Jako doma spolupracuje se znevýhodněnou skupinou žen a trans lidí bez domova, z nichž většina zažila různé formy traumatu nebo nejčastěji komplexní trauma (opakované traumatické události v průběhu dětství a života). Zahraniční výzkumy ukazují, že prevalence traumatu u lidí bez domova (a zvlášť už žen) je až v 85% případů (Feantsa, 2017, Recognising the Link between Trauma and Homelessness). Dopady traumatu ovlivňují psychické i fyzické zdraví, často je trauma spjato s rozvojem duševního onemocnění nebo poruchy. Zapříčiňuje, že se člověk cítí v neustálém ohrožení, je podrážděný, upadá do deprese, je odpojený od svých emocí a/nebo má větší sklon k užívání drog, alkoholu (jako copingový mechanismus) a dalšímu chování, které může být (sebe)destruktivní a působit “problémově” (tamtéž). Bývá tak vnímán službami a úřady jako nespolupracující, problémový, kterému se nedá pomoct, což je zapříčiněno právě nepochopením, jak komplexní trauma funguje a jak je potřeba s člověkem s traumatem spolupracovat, aby nedocházelo k retraumatizaci. Ženy a trans lidi bez domova, které_ří zažívají komplexní trauma, mají komplexní potřeby a patří mezi velmi zranitelné skupiny čelící předsudkům, diskriminaci a opresi na různých úrovních a pomáhající organizace a instituce na jejich komplexní potřeby neumějí adekvátně reagovat.

Cíle projektu

1) zlepšení schopnosti úřadů práce, sociálních odborů městských částí a sociálních kurátorů v Praze adekvátně a účinně podporovat a reagovat na potřeby žen a trans lidí bez domova a zlepšení jejich vzájemné spolupráce, aby se zlepšila životní situace CS
2) posílení a zmocnění žen a trans lidí bez domova skrze jejich zapojení do obhajoby svých potřeb (na úrovni organizace Jako doma a na úrovni veřejných institucí)
3) Zlepšení podpory CS ze strany Jako doma, aby se zlepšila její životní situace

Kontakt:

Lenka Vrbová, lenka.vrbova@jakodoma.org

Markéta Profeldová, marketa.profeldova@jakodoma.org

Výstupy:

Webinář o trauma citlivém přístupu a našich zkušenostech

Seminář o trauma citlivém přístupu – informace zde

Publikace o trauma citlivém přístupu

 

Program Active Citizens Fund

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové

„Projekt podpořil Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a zmocnění znevýhodněných skupin. Program je financován z Fondů EHP a Norska.“

 

Homeless women teach how to work with trauma

The project focuses on the complex needs of homeless women in Prague who have experienced complex trauma. With a focus on public employment services and social departments of city districts the project will aim to these institutions to be able to respond better and adequately to the needs of the target group thus empowering and supporting them. The change will be achieved through a PIE (Psychologically Informed Environments) approach. Jako doma is going to go through the process of setting up a PIE and after that train with homeless women expert lecturers in a public institutions on PIE.

Contact person: Lenka Vrbová, lenka.vrbova@jakodoma.org

„The project was supported by the Committee of Good Will – Olga Havel Foundation within the Active Citizens Fund program, which aims to support civil society and empower disadvantaged groups. The program is funded by the EEA and Norway Funds.“