O službě podrobně

Komunitní centrum Jako doma je od 1. 1. 2023 registrované jako sociální služba nízkoprahové denní centrum (NDC). Navazuje na Komunitně vzdělávacího centra Jako doma.

Registrační číslo 1779172

Co nabízíme

Poskytujeme základní sociální poradenství, poskytnutí podmínek pro osobní hygienu (sprcha, pračka, hygienické potřeby), poskytnutí podmínek pro zajištění stravy, podpora při jednání a komunikaci s institucemi a dalšími organizacemi, zprostředkování potravinové pomoci, oblečení a hygieny, zprostředkování telefonu, počítače, úložného prostoru, nabíjení elektronických přístrojů, zprostředkování zdravotní péče, podpůrné rozhovory.

Poslání

Posláním služby je destigmatizace a sociální integrace žen a trans osob v sociální tísni, především bez domova. Naším cílem je, aby tyto osoby měly možnost důstojně bydlet, žily ve společnosti, kde mají rovný přístup k příležitostem a ke zdrojům. Našimi prostředky jsou partnerství a participace, empowerment, vytváření bezpečného prostředí, genderová citlivost, spolupráce lidí s domovem a bez domova, trauma-citlivý přístup a sebeřízení.

Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou ženy a trans osoby bez domova starší 18 let v sociální tísni nebo sociální tísní ohrožené. Sociální tísní rozumíme především bezdomovectví, nedostatek materiálních zdrojů, finanční problémy, nezaměstnanost, nefunkční vztahy a nedostupnost veřejných služeb (vzdělání, zdravotnictví). Do této skupiny řadíme i ženy a trans osoby bydlící na ubytovnách, v azylových domech, provizorním a nestálém bydlení. Tyto osoby jsou zároveň často oběťmi trestné činnosti, příslušnicemi etnických menšin, ohrožené genderově podmíněným násilím, násilím ze strany veřejnosti a institucí, závislostmi, duševním onemocněním apod. Proto mluvíme o ženách a trans osobách s komplexními potřebami.

Zásady Organizace Jako doma a týmu NDC vycházejí z následujících principů a metod:

Bezpečí – budujeme prostředí, které je pro ženy a trans osoby bezpečné, přátelské a respektující. Jedním z předpokladů pro takové prostředí je, že NDC Jako doma je pouze pro ženy a trans osoby.

Participace – spolupodílení, sdílení, spoluúčast. V sociální práci se používá ve smyslu zapojování uživatelů a uživatelek sociálních služeb do rozhodování o podobě těchto služeb. Předpokladem je partnerský přístup a respekt. Uživatelé a uživatelky jsou chápáni jako experti na svou vlastní situaci, protože ji sami znají nejlépe. Zapojují se do fungování organizace, která jim má pomáhat, ať už v rozhodování, komunikaci s médii, získávání peněz na provoz nebo jednání s důležitými institucemi apod.

Empowerment (posílení) – uplatňujeme právo uživatelek*uživatelů služby na informace, možnost rozhodovat, k uživatelkám*uživatelům služby přistupujeme s respektem, posilujeme sebedůvěru, budujeme partnerský přístup.

Genderová citlivost – uvědomujeme si rozdílné a specifické potřeby a zkušenosti žen bez domova.

Trauma citlivý přístup – jsme si vědomi toho, že drtivá většina žen přicházejících do NDC se vypořádává s traumatem, vzděláváme se, jak trauma funguje, jaké má dopady a projevy a jak s traumatizovaným člověkem spolupracovat, abychom vytvářely službu, která je k traumatu citlivá.

Partnerský a individuální přístup – respektujeme jedinečnost každé uživatelky služby, její rozhodnutí a zkušenosti a nehodnotíme ji, reflektujeme moc, kterou role např. sociální pracovnice může mít.

Nízkoprahovost – Služba je poskytována bezplatně, v prostředí, kde se žena a trans osoba cítí příjemně a způsobem, který je jí příjemný.

Kritická sociální práce – problémy, které ženy a trans osoby bez domova zažívají, vidíme v širším celospolečenském kontextu, nepodporujeme pouze je samotné, ale upozorňujeme a snažíme se měnit struktury, které tyto problémy vytvářejí.

Péče o zaměstnance_kyně – jsme přesvědčeni, že předpokladem pro poskytování kvalitní služby je kvalitní péče o zaměstnané, dbá se o jejich fyzické a psychické zdraví, potřeby a zdravé hranice v práci.

Lidská práva – respektujeme při naší práci základní lidská práva, především právo na lidskou důstojnost.

Cíle

Cíle ve vztahu k ženám a trans osobám

 • Ženy a trans osoby nežijí na ulici.
 • Ženy a trans osoby bydlí v kvalitním, důstojném a stabilním bydlení.
 • Ženy a trans osoby mají stabilní příjem na zabezpečení svých potřeb.
 • Ženy a trans osoby mají stabilní zaměstnání.
 • Ženy a trans osoby řeší své exekuce.
 • Ženy a trans osoby mají zajištěny základní materiální potřeby (jídlo, oblečení, hygiena).
 • Ženy a trans osoby usilují o posílení svých vztahů.
 • Ženy a trans osoby mohou využívat běžně dostupné veřejné služby.
 • Ženy a trans osoby používají finanční prostředky ke stabilizaci své situace.
 • Ženy a trans osoby mají přístup ke zdravotní péči.
 • Ženy a trans osoby lépe zvládají vlastní emoce, mají pozitivní postoj samy k sobě.

Cíle ve vztahu ke společnosti

 • Odstraňování nerovností, s nimiž se potýkají ženy a trans osoby se zkušeností s bezdomovectvím.
 • Vytváření podmínek pro využití potenciálu žen v sociální tísni/ bez domova.
 • Rozvoj občanské angažovanosti žen v sociální tísni/ bez domova zapojování žen v sociální tísni/ bez domova do aktivit organizace.
 • Rozvoj poznání v oblasti ženského bezdomovectví, včetně participativních přístupů.
 • Podpora solidarity ve společnosti, a specificky mezi znevýhodněnými lidmi.
 • Destigmatizace bezdomovectví.
 • Prevence bezdomovectví
 • Prevence genderově podmíněného násilí a pomoc v případech, kdy k němu dochází

Projekt je podpořen MHMP – Program podpory registrovaných sociálních služeb poskytovaných občanům hlavního města Prahy pro rok 2023 – Doplňková síť.