Zpátky ze dna: zaostřeno na ženy

Ženy bez domova – co o nich víme, jaké jsou, odkud se vzaly? Jako doma realizuje projekt, jehož cílem je porozumět a upozornit na fenomén ženského bezdomovectví. Učíme se při tom ze zahraničních zkušeností, a vyvíjíme metody, jak se tyto zkušenosti dají aplikovat v ČR. V našem snažení nám pomáhá tematická síť expertů a expertek, kteří se spolu s námi intenzivně věnují tématu žen bez domova, ať už to jsou kolegové z NNO, veřejné správy, z řad zaměstnavatelů anebo akademické sféry.

Součástí rozsáhlého projektu je také kvalitativní výzkum k potřebám žen bez přístřeší a tvorba manuálu práce s touto často přehlíženou skupinou. Manuál bude zahrnovat genderově senzitivní doporučení pro zařízení a pracovníky, kteří se se s těmito klientkami ve své praxi setkávají. Projekt taktéž povede k přípravě a realizaci takzvaného integračního programu, jehož cílem bude testovat doporučené postupy v praxi.

Mediální kampaň, jíž projekt vyvrcholí, bude mít za cíl odstranění stereotypů, předsudků a mylných představ ve společnosti, které se k ženám bez domova váží. Tyto ženy samotné se do kampaně zapojí v roli rádkyň i realizátorek.  Na závěr projektu v Praze proběhne mezinárodní konference, na níž budou představeny dílčí i finální výstupy. Účastnit se budou kolegyně a kolegové ze zařízení ve Velké Británii, Finsku a Dánsku, kteří nám byli inspirací v myšlenkách, jak se situace žen dá zlepšit i u nás.

Do projektu jsou kromě Jako doma zapojeny dvě české (Arcidiecézní charita Praha a Sdružení azylových domů) a tři zahraniční organizace (St Mungo,  Kirkens Korshærs a Vailla Vakinaista Asuntoa Ry).

komplet_barevne