Zaostřeno na ženy: nejsme neviditelné!

(english version below)

Od dubna 2015 do dubna 2016 realizujeme projekt „Zaostřeno na ženy: nejsme neviditelné!“, zaměřený na zvýšení informovanosti široké veřejnosti o násilí na ženách bez domova a na prevenci a řešení násilí na ženách bez domova. Jako u ostatních aktivit Jako doma jsou do realizace projektu zapojeny přímo ženy bez domova, v tísnivé sociální situaci, ohrožené chudobou.

Ženy, které jsou ohrožené sociálním vyloučením nebo se ocitly v těžké sociální situaci, se častěji stávají oběťmi násilí – a obě tyto situace (násilí, sociální situace) se navzájem ovlivňují. Projekt se ve svých aktivitách zaměří na zapojení žen bez domova do prevence násilí na ženách, to jim pomůže jednak řešit jejich nepříjemnou situaci, dále pak šířit povědomí o násilí na ženách a řešení různých situací s ním souvisejících mezi dalšími ženami v tísnivé sociální situaci.

Hlavním cílem projektu je zvýšení informovanosti o násilí na ženách v tísnivé sociální situaci, propojení témat násilí a chudoby a aktivizace žen, které mají s obojím zkušenost. Cílovou skupinou projektu jsou jednak ženy v tísnivé sociální situaci – oběti násilí (přímo zapojeno do projektu bude 10 žen), jednak široká veřejnost. Díky aktivitám projektu získají ženy hlas, možnost projekt aktivně ovlivnit a možnost mluvit o traumatu, možnost posílení vlastního sebevědomí.

Podstatné aktivity projektu jsou:

  1. Výzkum /kolaborativní kvalitativní výzkum zaměřený na příběhy žen v tísnivé sociální situaci a jejich zkušenosti s násilím/ – výstupem výzkumu bude kniha, jejíž ambicí je být čtivou, popularizovanou odbornou publikací, tak aby bylo téma zajímavé pro co nejširší (nejen odbornou) veřejnost.
  2. Fotografická výstava k tématu násilí – výstupem bude citlivé zachycení násilných momentů v životě žen v tísnivé sociální situaci (jimi samotnými) a hledání možných řešení podobných situací. Preventivní vyznění výstavy bude podpořeno formou přístupnou jednak pro ženy ohrožené násilím, jednak pro širokou veřejnost.
  3. Informační kampaň – kampaň bude cílena opět na obě dvě cílové skupiny projektu – ženy bez domova a širokou veřejnost. Zacílení budou odpovídat „výrazové prostředky“ kampaně: pro ženy bez domova to bude brožura zaměřená na prevenci a ochranu před násilím distribuovaná na místa, kde se ženy bez domova nejčastěji pohybují. Pro širokou veřejnost bude napsáno 5 článků (Internet + tištěná periodika).

Kontaktní osoba: Karolína Panušková karolina.panuskova@jakodoma.org

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz  www.eeagrants.cz

 

Focused on Women: We are not Invisible!

Since April 2015 we run a project called “Focused on Women: We are not Invisible!”, aimed at raising awareness among the general public on violence against homeless women and prevention and solution of violence against homeless women. The homeless women, women in precarious social situation, women at risk of poverty are participating on the project – as it is with the other activities and projects of Jako doma.

The project will address the invisible issue of violence against women in precarious social situation on several levels. Although 90 % of women without home/in precarious social situation have experienced violence in their lives, the issue is invisible and neglected. Therefore, the project will focus awareness raising about violence against women in difficult social situation among the general public and experts (research, books, exhibitions, articles). Further, it will (on the collaborative basis) engage women who have experienced violence in the prevention and resolution of violence against women (through sharing stories, cooperation on the exhibition and film). There will be published a brochure for (potential) victims of violence. It will provide information on violence (with a specific emphasis on violence in partnership) and how to protect yourself. We expect higher knowledge on the issue and reduction of prejudices against women in precarious social situation.

Project activities:

  1. Research /collaborative qualitative research focused on stories of women in precaurious social situation and their experience with violence/ – the outcome of the research will be a book – popularized social science – to make the topic interesting for wide public.
  2. Photo exhibition – the outcome will be a sensitive picture of violent moments in lives of women in precarious social situation (made by themselves) and searching for solution of such situations. The preventive message of the exhibition will be supported by its form – accessible both for women at risk of violence and the general public.
  3. Campaign – again aimed at both two target groups of the project – homeless women and the general public. Campaign focused on homeless women will be realized with the help of a preventive brochure on prevention and protection against violence, distributed to places where the homeless women spend most of their time. For the general public we will write 5 articles (Internet + printed journals).

Contact person: Karolína Panušková karolina.panuskova@jakodoma.org

Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Grants. www.eeagrants.org