Společně pro ženy: pojďme o tom mluvit

(english version below)

V ČR existuje úzká souvislost mezi tíživou sociální situací a genderově podmíněným násilím. Ženy, které jsou ohrožené sociálním vyloučením nebo se ocitly v obtížné sociální situaci, se častěji stávají oběťmi násilí, ať již ze strany partnerů nebo cizích mužů. Obě tyto situace se navzájem posilují. Ženám, které mají násilného partnera, hrozí častěji, že se ocitnout na ulici bez domova. Zároveň ženy, které již jsou bez domova, žijí v azylových domech nebo na ubytovnách, jsou častěji vystaveny násilí. Projekt Společně pro ženy: pojďme o tom mluvit se proto zabývá násilím na ženách v kontextu chudoby.

Pokud ale chceme mluvit o násilí na ženách a jeho prevenci, nesmíme se zabývat jen samotnými oběťmi / přeživšími násilí, ale také (potenciálními) útočníky. Pro účinnou prevenci je třeba pracovat jak s ženami, tak s muži a poukazovat na genderové stereotypy a další naučené vzorce chování, které mohou k násilí vést.

V projektu vzniklo představení ONY / Dokumentární divadlo žen bez domova. Premiéra byla 28. května 2015 v Praze, další reprízy se uskutečnily ve Znojmě a v Praze v srpnu a říjnu. Představení mělo velký mediální ohlas a pro samotné herečky bylo velkou výzvou, jejíž zvládnutí je hodně posunulo. Trailer k představení zde.

Dále proběhly dva ročníky letních táborů pro mladé ženy ohrožené bezdomovectvím a násilím, s názvem Pošli to dál. Během tábora jsme kreslily komiksy, dělaly fotoreportáže, tiskly trička, diskutovaly i odpočívaly. Po táborech vždy následovalo setkávání na různá témata – street art, točení videa, ale i diskuse o ženském squatu. Více např. ve fotogalerii.

Cílem projektu je také prevence násilí ze strany jeho pachatelů – proto vzniká osvětová kampaň, která se zaměří převážně na muže bez domova.

O prevenci násilí a bezdomovectví také usilujeme prostřednictvím diskusí s mladými lidmi. Ty pořádáme na festivalech, v nízkoprahových klubech a školách. Diskuse jsou interaktivní a zaměřené na vyjasnění a změnu postojů.

Projekt vedle aktivit zaměřených na veřejnost také posílí kapacitu neziskových organizací prostřednictvím školení v oblasti práce s agresory, ale i osvěty a kampaní. V únoru 2015 jsme pořádali dvoudenní mezinárodní seminář na téma násilí na ženách v kontextu ne/bydlení. Dále se sami vzděláváme v oblasti práce s mládeží, krizové intervence atd.

Partnerem projektu je islandská organizace Samtok um kvennaathvarf, která provozuje azylové bydlení pro ženy, které zažily partnerské nebo rodinné násilí nebo znásilnění či jiné formy sexuálního násilí. Má zkušenosti s koordinací svépomocných skupin i vedením osvětových kampaní zaměřených na ženy i muže. Partner do projektu přinese své know-how ze všech těchto oblastí.

Na projektu bude dále spolupracovat i intervenční centrum CSSP (Centrum sociálních služeb Praha), které v rámci programu VIOLA poskytuje poradenské sociální služby pro lidi, kteří mají konfliktní vztahy se svými blízkými.

O průběhu aktivit se dočtete na našem facebooku nebo v jednotlivých příspěvcích (zde a zde).

K tomuto projektu se nám také podařilo získat finance na týdenní studijní pobyt na Islandu. Cílem bylo sdílet dobré praxe v oblasti práce s ženami v tíživé životní situaci – ať už bez domova, ohrožené násilím, užíváním návykových látek či prací v sexbyznyse. Cesta pro nás byla velmi přínosná, setkaly jsme se s řadou islandských organizací, od nichž jsme se dozvěděli řadu informací o práci s lidmi s traumatem, o principech harm reduction, o vedení svépomocných skupin, ale i o ženském a feministickém hnutí na Islandu, které má dlouhou historii. Výstupy ze stáže: Zpráva ze studijní cesty do Reykjavíku, Materiál zaměřující se na shrnutí fungování svépomocných skupin, Doporučení pro NNO z hlediska organizování kampaní na téma násilí na ženách.

Kontaktní osoba: Jitka Kolářová, jitka.kolarova(a)jakodoma.org

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

 

Together for women: let’s talk about it

In the Czech Republic, there is a close link between the difficult social situation and the gendering of violence. Women who are at risk of social exclusion or find themselves in a difficult social situation, are more likely to become victims of violence, whether by partners or strangers. Both of these situations are mutually reinforcing. Women who have a violent partner are more likely to fall into homelessness. At the same time women who are already homeless, living in shelters or hostels are often exposed to violence. Project Together for women: let’s talk about it because it addresses violence against women in the context of poverty.

If we want to talk about violence against women and its prevention, we must not only consider victims / survivors of violence, but also the (potential) attackers. For effective prevention, it is necessary to work with both women and men and highlight the gender stereotypes and other learned behavior patterns that can lead to violence.

In the project we:

– Through creative activities, involve women who have experienced violence and are in difficult social situation in preventing and addressing violence against women. Women who have experienced violence and are in a difficult social situation, will go through a motivating course, which is focused on competence mapping and development of creativity and communication skills (including media). Another activity is the therapeutic theater workshop, which will result in theatrical performances on the theme of violence against women.

– Work with (potential) aggressors to prevent violence. There will be a public awareness raising campaign that will focus primarily on young people and violence prevention (both potential victims and perpetrators) based on breaking gender stereotypes. Special attention will be paid to the youth who are forming their opinions and attitudes, but also to men who have the experience of being violent. The campaign and other educational activities will involve women who have experienced violence and are in difficult social situation.

Besides the activities aimed at the general public, the project will also contribute to strengthening the capacity of non-profit organizations through various trainings.

The project partner is an Icelandic organization Samtok um kvennaathvarf that runs a shelter for women who have experienced partner or family violence, rape or other forms of sexual violence. They are experienced in coordinating support groups and leadership awareness campaigns aimed at women and men. Partner in the project will bring its know-how in all these areas.

The project will also work as an intervention center CSSP (Social Services Centre Prague) that (among other services) provides consulting social services for people who have conflicting relationships with their partners and relatives.

Within the frame of international cooperation, we got funds to cover a one-week study trip to Iceland. Its purpose was to share experience from the field of work with women in a difficult situations – homeless, drug users, street sex workers, or women endangered by violence.

Contact person: Jitka Kolářová, jitka.kolarova(a)jakodoma.org

Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Grants. ww.eeagrants.org

www.fondnno.cz  www.eeagrants.cz