Terénní program zaměřený na podporu v bydlení

Registrovaná sociální služba, identifikátor 1077412

 

Poslání

Posláním Jako doma – terénní programy je pomáhat ženám a trans lidem starším 18ti let, kteří se ocitají v Praze bez přístřeší, mají zkušenost s bezdomovectvím (podle typologie ETHOS) nebo žijí v nájmu od městské části, magistrátu hl. m. Prahy (například v bytě pro osoby v sociální tísni) či jiném bydlení. Poskytováním služby usilujeme o zlepšení situace a zvyšování kvality života žen bez domova v Praze, které čelí mnohočetným znevýhodněním a nepříznivé životní situaci. Službu poskytujeme v přirozeném prostředí žen bez domova a na místech, kde se cítí bezpečně (například v bytě). Nabízíme podporu v rámci terénní sociální práce v podobě sociálního poradenství, doprovodu, drobné materiální pomoci, navázání vztahu, důvěry a pomoci při uplatnování svých práv, zájmů a osobních záležitostí s důrazem na participaci, bezpečí, respekt, důstojnost, zplnomocnění a reflexi.

 

Cíle

Cílem terénního programu je:

 1. Vyhledávat a kontaktovat ženy bez domova v Praze a pomáhat snižovat rizika spojená s životem na ulici, jakými jsou například zhošený zdravotní stav, zažité násilí a trauma, chybějící přístup k informacím, hygieně, jídlu, čistému oblečení atd.
 2. Poskytovat podporu při řešení nepříznivé životní situace žen bez domova (například pomoc se zajištěním stabilního a důstojného bydlení, pomoc s řešením zdraví, zprostředkování pomoci se závislostí a navázání na další služby), aby mohlo dojít ke zlepšení jejich duševní pohody a zvýšení životní spokojenosti, stabilizaci, naplňování potřeb, (znovu)nalezení smysluplné role ve společnosti, hledání vlastních životních snů a cílů, posílení sebevědomí a pocitu vlastní hodnoty, a možnosti mít kontrolu nad svým životem.
 3. Pomoci ženám z cílové skupiny uržet bydlení (například bydlení v bytě magistrátu hl. m. Prahy).

 

Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou ženy a trans lidé (lidé, kteří se identifikují a jsou identifikovatelní jako ženy – male to female bez ohledu na to, zda prošli či prochází tranzicí, nebo osoby female to male, které jsou genderově neutrální nebo nebinární a nejsou identifikovatelní jako muži) starší 18ti let se zkušeností s bezdomovectvím podle typologie ETHOS (rozlišuje kategorie: bez střechy, bez bytu, nejisté bydlení a nevyhovující bydlení), které potřebují podporu v bydlení a dalších souvisejících oblastech (například se jedná o hledání bydlení, vyřízení běžných záležitostí, podání žádosti o byt pro osoby v sociální tísni od Magistrátu hl. města Prahy, zabydlení, udržení bydlení atd.), o službu mají zájem a situaci nedokáží vyřešit vlastními silami.

 

Základní informace o poskytované službě

Místo poskytování služby:  Terénní program je realizován na území Prahy.

Doba poskytování služby:

pondělí od 8h do 17h

úterý od 8h do 17h

středa od 8h do 17h

čtvrtek od 8h do 17h

pátek od 8h do 17h

V případě potřeby a domluvy i v jiných časech.

Okamžitá kapacita služby:  11

 

a) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

 • informování o službách, které odpovídají potřebám a cílům žen z cílové skupiny,
 • zprostředkování kontaktu s navazujícími sociálními službami, institucemi, úřady, organizacemi,
 • podpora při kontaktování institucí, úřadů, sociálních služeb.

 

b) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

 • pomoc při vyřizování záležitostí na úřadech (například pomoc s vyřizováním občanského průkazu, dávek),
 • pomoc s vyplňováním formulářů a psaním potřebných dokumentů (v případě potřeby zprostředkování kontaktu se specializovanými službami),
 • doprovod na úřad, k lékaři, na poštu, do jiných sociálních služeb apod.,
 • podpora obnovení nebo upevnění kontaktu a vztahu s rodinou,
 • zprostředkování pomoci při zadluženosti,
 • pomoc při hledání práce,
 • podpora získávání a upevňování potřebných dovedností (v případě podpory v bydlení se může jednat například o dovednosti, jak být dobrým sousedem apod.),
 • podpora zájmů a rozvíjení silných stránek žen z cílové skupiny (hledání, co ženu z cílové skupiny baví, co by chtěla rozvíjet, podpora volnočasových aktivit),
 • poskytování informací o rizicích spojených s životem na ulici, které se dále promítají i do bydlení, a možnostech, jak jim předcházet.

 

Principy

Nízkoprahovost - Služba je poskytována bezplatně, v prostředí, kde se žena cítí příjemně a způsobem, který je jí přijemný. Nemusí splňovat žádné podmínky, pouze chtít spolupracovat a mít o službu zájem.

Genderová citlivost - Zaměřením na ženské bezdomovectví a jeho specifika, jakým je například zažité násilí, usilujeme o citlivý přístup ke specifickým potřebám žen bez domova.

Respekt - Při práci uplatňujeme respektující přístup a ctíme svobovou volbu žen z cílové skupiny. Snažíme se jim otevírat možnosti volby, informovat je o možných důsledcích a poskytovat jim zpětnou vazbu, vždy však respektujeme jejich rozhodnutí.

Partnerství - Ženy z cílové skupiny vnímáme jako partnerky a expertky na svůj život, nestavíme se do pozice autorit. Vnímáme a reflektujeme však naše mocenské postavení.

Participace - Naší snahou je, aby ženy z cílové skupiny participovaly na vytváření služby, která je jim poskytována, aby co nejvíce odpovídala jejich potřebám a pomohla jim získat možnost spolupodílet se na rozhodování a aktivitách ovlivňujících jejich životy.

Zplnomocnění - V souvislosti s participací se snažíme o zplnomocnění žen bez domova, tedy podpořit proces jejich vlastního posílení (získání moci, vlivu nad svým životem apod.).

Individuální přístup - Ke každé ženě z cílové skupiny se snažíme uplatňovat individuální přístup, který odpovídá její jedinečnosti, a flexibilně reagovat na to, co potřebuje.

Harm reduction - Využíváme v práci přístup harm reduction, tedy snahu o snižování a minimalizaci rizik.

Reflexe - Reflexi a reflexivní praxi považujeme za důležitou součást sociální práce a snažíme se jí do naší práce vnášet.

Vnímání kontextu - Snažíme se vnímat kontext ženy z cílové skupiny, ať už na osobní úrovni (například co má za sebou, prožitá traumata a proč se chová určitým způsobem), nebo na společenské úrovni (jak se na jejím životě podepsala stigmatizace, diskriminace, exkluze ze společnosti apod.). Vnímáme strukturální faktory a systémová opatření, které mají taktéž vliv na vykročení ze situace bezdomovectví.

 

Dále uplatňujeme principy Housing First (Bydlení především): 1) bydlení je lidské právo, 2) možnost volby a kontroly pro uživatelku služby, 3) oddělení bydlení a podpory, 4) zaměření na zotavení, 5) harm reduction, 6) aktivní zapojení bez donucení, 7) individuální plánování, 8) flexibilní podpora na tak dlouho, jak je potřeba. Více viz Evropská příručka Bydlení především https://socialnibydleni.org/wp-content/uploads/2018/10/hfguide_cz_171006_orez.pdf.

 

Koordinátorka služby:

Lada Hajdíková, lada.hajdikova@jakodoma.org