Jak zavést pravidelné setkávání žen v rámci vaší služby?

Organizace Jako doma – Homelike, ROZKOŠ bez RIZIKA a In IUSTITIA vydaly v rámci projektu Ženy sobě publikaci, která shrnuje zkušenosti se zavedením komplexního programu pro ženy v tísnivé sociální situaci. Obsahuje základní východiska a doporučení pro zavádění podobného programu jinými organizacemi vycházející z praktických zkušeností, včetně možných metod práce s cílovými skupinami a popisu realizovaných bloků programu.
Publikace je určena dalším organizacím a institucím, které působí v oblastech pomoci ženám, jenž jsou bez přístřeší, zažily různé formy násilí či poskytují placené sexuální služby. Tento materiál může být inspirací pro zavedení skupinového setkávání žen. Celou publikaci si můžete stáhnout zde

O projektu

Organizace pracující se ženami bez domova se často setkávají se ženami, které se staly obětí (sexuálního) násilí a/nebo se ženami, které poskytují placené sexuální služby, ať už formou zajištění si obživy či za jiné protislužby (nocleh, drogy aj.). Tyto ženy se potýkají s nedostatkem sebedůvěry, neznalostí svých práv, nedůvěrou v instituce a často jim chybí informace o možných formách pomoci, způsobech obrany a síti služeb. Jejich návrat na běžný trh práce je obtížný. Potřebují zažít pocit neodsuzování, přijetí a pochopení, kterého se jim často při kontaktu s institucemi či službami z různých důvodů nedostává (přetíženost pracovníků a pracovnic služeb, předsudečné jednání, nerespekt k zajištění obživy formou placeného sexu apod.).
Dosud nebyly vyvinuty komplexní přístupy, které by měly cíl těmto ženám pomoci. Proto si projekt Ženy sobě kladl za cíl vyvinout nástroje pro práci s touto skupinou. Projekt se snažil na základě přístupů vzešlých ze spolupráce tematické sítě připravit Program pro ženy v tísnivé sociální situaci, jehož cílem se stalo budování sebedůvěry a motivace k cestě z kruhu násilí a obtížných životních situací. Na tematických sítích se scházely nejen partnerské organizace, ale také další osoby a instituce věnující se tématům násilí, bezdomovectví, sexuálních služeb, chudoby apod. (např. Drop In, Nový Prostor, Persefona, Naděje a další) a samotné ženy, jež zažily situace, jako jsou ztráta domova, násilí, placený sex apod.
Výsledný „manuál“ shrnuje zkušenosti se zavedením Programu – tedy skupinových setkávání žen, které byly realizovány v Praze (únor – květen 2014) a Ostravě (září 2014 – únor 2015). Zásadním východiskem projektu je zapojení samotných žen bez domova a konzultantek z cílové skupiny, které měly zkušenost s poskytováním placených sexuálních služeb.